Deklaracja kierownictwa firmy

 

Względem odbiorców

Spełnienie najwyższych wymagań przy produkcji strzemion do resorów i ustanowienie najwyższych standardów produkcji w branży. Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobu poprzez uwzględnienie znaczenia charakterystyk specjalnych (twardość i wymiary gwintu) i przestrzeganie związanych z nimi parametrów procesu wytwarzania, co jest obowiązkiem pracownika każdego szczebla organizacyjnego spółki. Spełnienie wymagań 100% precyzji dostaw wyrobów przy wskaźniku 40 ppm.

Systematyczny wzrost produktywności, konsekwentne dostosowanie metod planowania i prowadzenia procesów do oczekiwań Klientów. Sprawdzanie i potwierdzanie, podczas wykonania zlecenia testowego wszystkich parametrów procesu, a podczas audytu produktu wszystkich właściwości strzemion.

Stosowanie Zasad Planowania Materiałowego i Logistyki opartych na ODETTE Global MMOG/LE.

Wymagania klientów będą znane i sprawdzane przez zespoły pracowników poprzez tworzenie: planów jakości QAP, analizy PFMEA czy innej wymaganej dokumentacji warsztatowej oraz ofert i wewnętrznych kart obiegowych.

Używanie systemu EDI według specyficznych wymagań OEM dotyczących formatów oraz ciągłego doskonalenia systemu EDI przez działy SPL i IT. Wsparcie systemami komputerowymi klasy MRP II planowania i realizację procesu produkcyjnego. Systemy będą aktualizowane według najnowszej wiedzy z zakresu planowania procesów produkcji. Cykliczną analizę ryzyka dla głównych obszarów naszej działalności (produkcji, dostaw, wysyłek, informatyki, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska) oraz ciągłego minimalizowania wystąpienia ryzyka poprzez:

  • postępowanie zgodnie z osią czasu przy zakupach materiału do produkcji;
  • utrzymywanie minimalnych stanów magazynowych na poziomie 1 tygodnia dostaw;
  • miesięczne monitorowanie mocy produkcyjnych i analizę wąskich gardeł;
  • zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego poprzez podwójne systemy zasilania;
  • minimalizowanie awarii maszyn poprzez wprowadzenie działań zapobiegania awariom, utrzymywanie niezbędnego; magazynu części zapasowych, przygotowanie i realizowanie planów przeglądów maszyn.

Względem pracowników

Dzięki przynależności do Global Compact i włączeniu w kulturę firmy dziesięciu podstawowych zasad etycznych dotyczących praw człowieka, standardu pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałaniu korupcji podziela przekonanie, że praktyki biznesowe zakorzenione w tych zasadach, przyczyniają się do tworzenia bardziej stabilnego, sprawiedliwego i zintegrowanego rynku. Powyższe zasady są częścią zarządzania firmą. Zobowiązać każdego pracownika do odpowiadania za realizację polityki jakości na swoim stanowisku, do traktowania współpracowników, jak Klienta, który jest obecny na każdym etapie produkcji i któremu gwarantuje najwyższą jakość swojej pracy.

Poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostęp do informacji na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także podjętych działań i osiąganych efektów w tym obszarze, jak również na temat wpływu firmy na środowisko naturalne.

Ciągłe doskonalenie metod rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym, monitorowania emisji zanieczyszczeń, ilości wytwarzanych odpadów oraz do prowadzenia działań zapobiegawczych tak, aby zagwarantować wysoki stopień ochrony środowiska i pracowników firmy.

Podnoszenia kwalifikacji świadomości środowiskowej pracowników, promowania postaw zwiększających ich zaangażowanie w działania na rzecz jakości, ochrony środowiska i na rzecz poprawy warunków pracy.

Względem udziałowców

Realizację założonych w budżecie celów operacyjnych i finansowych oraz miesięczne raportowanie osiągnięcia celów według istniejących procedur.

Ciągłego doskonalenia systemów zarządzania, coroczne ustalanie zadań i celów przy zapewnieniu środków dla ich realizacji.

Względem dostawców

Dla każdego gatunku materiału używanego do produkcji podpisanie Specyfikacji Zakupu, nad którą nadzór pełnić będzie SPU i QM.

Podpisanie kontraktów z głównymi dostawcami, uwzględniających przestrzeganie stanów minimalnych, stanów minimalnych magazynów konsygnacyjnych, używanie wymaganych certyfikatów i okazywanie ich do każdej dostawy materiału.

Używania systemu EDI według specyficznych wymagań FTO, minimum dla dostawców stali, używanej do produkcji strzemion.

Kontrolę w cyklu miesięcznym precyzji dostaw materiału do produkcji i podejmowanie wszelkich starań, razem z dostawcami do uzyskania 100% precyzji dostaw.

Względem osób trzecich

Systematyczne zmniejszenie wpływu spółki na środowisko, zapobieganie jego zanieczyszczeniu i powstawaniu jakiegokolwiek ryzyka.

Prowadzić dialog z najróżniejszymi grupami społecznymi, aby poznać ich potrzeby i móc odpowiadać na nie. Przejrzystość działalności biznesowej poprzez regularne raportowanie kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z wytycznymi GRI.

Powyższym deklaracjom podporządkowujemy strategię Spółki przełożoną na istniejące i przyszłe programy rozwoju oraz inne działania.

 

© 2017 Frauenthal Automotive Toruń sp. z o.o.